เข้าสู่ระบบ
ข้อถาม-ตอบ Q&A
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
       บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5 พ.ย. 2559
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคคลากรในสังกัด ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุทัยธานี
สตส.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สหกรณ์โคนมอำเภอปะคำ จำกัด
4 พ.ย. 2559
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นางจิราพร จันทศิลป์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้มด้วยบุคคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สหกรณ์โคนมอำเภอปะคำ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด
4 พ.ย. 2559
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นางสาวนิตยาภรณ์ บุปผาวาส นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้รับมอบหมายจาก นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2560
4 พ.ย. 2559
นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2560
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
3 พ.ย. 2559
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้รับมอบหมายจากนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด
3 พ.ย. 2559
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ประชุมซักซ้อมเตรียมรับแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560
2 พ.ย. 2559
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ประชุมซักซ้อม เตรียมความพร้อมรับแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 (Road Map’60)
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ครั้งที่ 3/2559
1 พ.ย. 2559
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ครั้งที่ 3/2559
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
1 พ.ย. 2559
นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ และนาง จิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมซักซ้อมการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
31 ต.ค. 2559
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ผู้สอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง
สตส.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมรับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
28 ต.ค. 2559
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการ การปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
28 ต.ค. 2559
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นางสาวสุพัตร วรรคไธสง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนางอุไรวรรณ รัตน์ปฐมฤกษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้รับมอบหมายจากนางนันทวัลย์ นิลสูงเนิน นักวิชาตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปี 2558 สหกรณ์ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุม VDO Conference เครือข่ายมหาดไทย
27 ต.ค. 2559
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม VDO Conference เครือข่ายมหาดไทย "โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรผสมผสาน"
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน
27 ต.ค. 2559
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านโนนศิลา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนเจริญ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อบ้านตาจง
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีสหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านสารภี จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางละหานทราย จำกัด
26 ต.ค. 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับสหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านสารภี จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางละหานทราย จำกัด เพื่อชี้แจงด้านการเงินการบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี พร้อมแนะนำโปรแกรมระบบบัญชี ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านโคกสมบูรณ์
26 ต.ค. 2559
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 นางจิราพร จันทศิลป์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านโคกสมบูรณ์ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม “ย้อมผ้าดำและแจกโบว์ไว้ทุกข์ฟรี”
26 ต.ค. 2559
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม “ย้อมผ้าดำและแจกโบว์ไว้ทุกข์ฟรี” จัดโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (บุรีรัมย์) เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยังไม่สามารถจัดหาเสื้อผ้าสีดำมาสวมใส่ และเป็นการแก้ไขปัญหาเสื้อผ้าสีดำขาดตลาด และมีราคาค่อนข้างแพง
สตส.บุรีรัมย์ เข้าติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนาบุรีรัมย์ จำกัด
26 ต.ค. 2559
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร
สตส.บุรีรัมย์ ประชุมซักซ้อมเตรียมรับแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560
25 ต.ค. 2559
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมประชุมซักซ้อม เตรียมความพร้อมรับแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 (Road Map’60) จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี 2559
23 ต.ค. 2559
วันที่ 23 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ถัดไป>>
 
 

 
 
 
« ธันวาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด