เข้าสู่ระบบ
ข้อถาม-ตอบ Q&A
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
       บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน
3 พ.ค. 2560
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” ในเขตพื้นที่อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด
3 พ.ค. 2560
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นางสาวปิยานุช อุปสุข นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด
2 พ.ค. 2560
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้มด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี
2 พ.ค. 2560
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายเมธี โปรยโคกสูง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าสอนแนะและแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ได้ใช้โปรแกรมระบบบัญชี และให้บริการสมาชิกของสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนก้านเหลือง จำกัด
2 พ.ค. 2560
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นางมนัสนีย์ ธนะสีลังกูร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้มด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนก้านเหลือง จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำหรับการประเมิน รอบที่ 1 ครั้งที่ 1/2560
2 พ.ค. 2560
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำหรับการประเมิน รอบที่ 1 ครั้งที่ 1/2560
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมพิจารณารับรองงบการเงิน สหกรณ์การเกษตรห้วยหิน จำกัด
2 พ.ค. 2560
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของ สหกรณ์การเกษตรห้วยหิน จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับสหกรณ์ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
28 เม.ย. 2560
วันที่ 27 เมษายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบันทึกรายการในสมุดบัญชี และการจัดทำผังบัญชี การจัดทำงบทดลอง งบการเงิน และการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
สตส.บุรีรัมย์ เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริง
28 เม.ย. 2560
วันที่ 28 เมษายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด เพื่อตรวจสอบสินค้าคงเหลือว่ามีอยู่จริง และเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด
28 เม.ย. 2560
วันที่ 28 เมษายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด เพื่อยืนยันยอดหุ้น เงินกู้และเงินรับฝาก ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ ให้ถูกต้องตรงกัน
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือนเมษายน 2560
27 เม.ย. 2560
วันที่ 27 เมษายน 2560 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ภาคเอกชน ประจำเดือนเมษายน 2560 ครั้งที่ 4/2560
สตส.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง”
27 เม.ย. 2560
วันที่ 27 เมษายน 2560 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” จำนวน 15 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด
26 เม.ย. 2560
วันที่ 26 เมษายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมพิจารณารับรองงบการเงิน สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางละหานทราย จำกัด
26 เม.ย. 2560
วันที่ 26 เมษายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางละหานทราย จำกัด เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจ จากผลการสอบบัญชีประจำปี
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
26 เม.ย. 2560
วันที่ 26 เมษายน 2560 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุมสัมมนาผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านงบการเงินอย่างมืออาชีพ” (Professional Risk Analysis through Financial Statements) ครั้งที่ 4
24 เม.ย. 2560
วันที่ 21 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านงบการเงินอย่างมืออาชีพ” (Professional Risk Analysis through Financial Statements) ครั้งที่ 4
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด
24 เม.ย. 2560
วันที่ 24 เมษายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบทานหนี้กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด เพื่อยืนยันยอดหุ้น เงินกู้และเงินรับฝาก ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ ให้ถูกต้องตรงกัน
สตส.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
21 เม.ย. 2560
วันที่ 21 เมษายน 2559 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 ราย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ฯ
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์การเกษตรห้วยหิน จำกัด
21 เม.ย. 2560
วันที่ 21 เมษายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์การเกษตรห้วยหิน จำกัด เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2560
20 เม.ย. 2560
วันที่ 20 เมษายน 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ 2560 โดยการรดน้ำขอพรนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ถัดไป>>
 
 

 
 
 
« พฤษภาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด