เข้าสู่ระบบ
ข้อถาม-ตอบ Q&A
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
       บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ครั้งที่ 5/2560
25 มิ.ย. 2560
วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ครั้งที่ 5/2560 โดยมีนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เป็นประธานในการประชุม ช่วงเวลาถัดมานางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ได้จัดอบรมในหัวข้อ “ผู้สอบบัญชีต้นแบบ”
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด
23 มิ.ย. 2560
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด พร้อมกับให้ข้อสังเกต
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี 2559
23 มิ.ย. 2560
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี 2559
22 มิ.ย. 2560
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรหนองฮาง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านใหม่ไชยพจน์ จำกัด เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด
20 มิ.ย. 2560
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นางอนงค์พร กุลัดนาม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชี ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
16 มิ.ย. 2560
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลทุ่งวัว และตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด
16 มิ.ย. 2560
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นางนันทวัลย์ นิลสูงเนิน นักวิชาตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปี 2559 สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
สตส.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่สอนแนะการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
15 มิ.ย. 2560
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายเมธี โปรยโคกสูง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่สอนแนะการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้กับสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด เพื่อให้สหกรณ์ฯ มีความเข้าใจในกระบวนการทำงานของโปรแกรม พร้อมกับดึงความสามารถของโปรแกรมมาใช้ในการบริหารงานด้านต่างๆ
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำนาโคกล่าม
15 มิ.ย. 2560
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นางสาวศิริมาศ สาระพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าสอบบัญชีประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำนาโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมปิดบัญชี สำหรับสหกรณ์ที่ใช้ IT หลักสูตร ขั้นตอนการปิดโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร
14 มิ.ย. 2560
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ นำโดยนางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมปิดบัญชี สำหรับสหกรณ์ที่ใช้ IT หลักสูตร “ขั้นตอนการปิดโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร”
สตส.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ร่วมชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 60/61
9 มิ.ย. 2560
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ลงพื้นที่ร่วมชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 60/61
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามฟอกเงินฯ
9 มิ.ย. 2560
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีพลังทำลายล้างสูง
สตส.บุรีรัมย์พร้อมด้วยครูบัญชีอาสาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมสัมมนา“ครูบัญชีต้นแบบ ผู้ปิดทองหลังพระ”
8 มิ.ย. 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และครูบัญชีอาสาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมสัมมนา “ครูบัญชีต้นแบบ ผู้ปิดทองหลังพระ” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานแนวคิดเกี่ยวกับการนำบัญชีมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดบุรีรัมย์ (Single Command)
8 มิ.ย. 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นางนันทวัลย์ นิลสูงเนิน นักวิชาตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดบุรีรัมย์ (Single Command)
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการ "วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560"
7 มิ.ย. 2560
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการ สอนแนะการจัดทำบัญชี รับ-จ่าย ในครัวเรือน เนื่องในวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560
สตส.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง”
7 มิ.ย. 2560
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” ในเขตพื้นที่อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560
7 มิ.ย. 2560
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรหนองกี่ จำกัด
7 มิ.ย. 2560
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรหนองกี่ จำกัด พร้อมกับให้ข้อสังเกต และชี้แนะแนวทางการบริหารงานด้านการเงิน
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ครูบัญชีดีเด่นประจำ ศพก. เกษตรกรผู้ทำบัญชีดีเด่นในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมแปลงใหญ่ดีเด่นด้านการจัดทำบัญชี ชุมชนคนทำบัญชีดีเด่น และโรงเรียนดีเด่นด้านกิจกรรรมการทำบัญชี
6 มิ.ย. 2560
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ครูบัญชีดีเด่นประจำ ศพก. เกษตรกรผู้ทำบัญชีดีเด่นในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมแปลงใหญ่ดีเด่นด้านการจัดทำบัญชี ชุมชนคนทำบัญชีดีเด่น และโรงเรียนดีเด่นด้านกิจกรรรมการทำบัญชี โดยนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เป็นประธานคณะกรรมการ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด
5 มิ.ย. 2560
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด พร้อมกับให้ข้อสังเกต

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>
 
 

 
 
 
« กรกฎาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด