เข้าสู่ระบบ
ข้อถาม-ตอบ Q&A
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
       บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 พ.ค. 2559
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า
29 เม.ย. 2559
วันที่ 29 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด เพื่อตรวจสอบสินค้าคงเหลือว่ามีอยู่จริง และเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์กองทุนสวนยางแคนดง จำกัด
29 เม.ย. 2559
วันที่ 29 เมษายน 2559 นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์กองทุนสวนยางแคนดง จำกัด ประจำเดือน เมษายน 2559 พร้อมกับให้ข้อสังเกต และชี้แนะแนวทาง แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางแคนดง จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนเมษายน ปี 2559
29 เม.ย. 2559
วันที่ 29 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดประชุมประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2559 แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด เพื่อติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้เลื่อนตำแหน่ง ย้าย และบรรจุใหม่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความคุ้นเคยกันและกันในองค์กร เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี 2559 สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนหนองไทร จำกัด
28 เม.ย. 2559
วันที่ 28 เมษายน 2559 นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าสอบบัญชีประจำปี 2559 สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนหนองไทร จำกัด เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์
28 เม.ย. 2559
วันที่ 28 เมษายน 2559 นางจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ให้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง
28 เม.ย. 2559
วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม “ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง” ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 14 โดยนางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข ณ ห้องประชุมสำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมรับรองงบการเงิน สหกรณ์การเกษตรบ้านด่าน จำกัด
28 เม.ย. 2559
วันที่ 28 เมษายน 2559 นางสาวณัฏฐยา ปัญญาไชยวิชญ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรบ้านด่าน จำกัด เพื่อรับรองงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
27 เม.ย. 2559
วันที่ 27 เมษายน 2559 นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมรับรองงบการเงิน สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด
27 เม.ย. 2559
วันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด เพื่อรับรองงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตามลำดับ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมรับรองงบการเงิน สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินลำปลายมาศ จำกัด
26 เม.ย. 2559
วันที่ 26 เมษายน 2559 นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินลำปลายมาศ จำกัด เพื่อรับรองงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินลำปลายมาศ จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี
26 เม.ย. 2559
วันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร อำเภอละหานทราย และอำเภอบ้านกรวด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากร สอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
26 เม.ย. 2559
วันที่ 26 เมษายน 2559 นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่ เกษตรกร อำเภอปะคำ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตรการขยายพันธุ์พืชเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ปี2559
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ 2559 ผ่านระบบ Web Conference
26 เม.ย. 2559
วันที่ 26 เมษายน 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ 2559 ผ่านระบบ Web Conference
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
25 เม.ย. 2559
วันที่ 25 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี
25 เม.ย. 2559
วันที่ 25 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยม การสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยมีครูบัญชีอาสาในแต่ละอำเภอเป็นวิทยากร ในการสอนแนะให้กับเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง ด้วยการจัดทำบัญชี
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด
25 เม.ย. 2559
วันที่ 25 เมษายน 2559 นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าสอบบัญชีประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ
23 เม.ย. 2559
วันที่ 23 เมษายน 2559 เวลาประมาณ 16.00 น. นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพคุณพ่อสมบูรณ์ อักษรณรงค์ บิดาของนายอธิภัทร อักษรณรงค์ ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ณ วัดอินทรวนาราม (วัดป่าหนองปรือ) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด
22 เม.ย. 2559
วันที่ 22 เมษายน 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด เพื่อกลั่นกรองและพิจารณาการขอเงินกู้ฯ จำนวน 14 สหกรณ์ 16 สัญญา จำนวนเงินกู้ 29,300,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยมีนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในที่ประชุม
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
22 เม.ย. 2559
วันที่ 22 เมษายน 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ประจำเดือน เมษายน 2559 พร้อมกับให้ข้อสังเกต และชี้แนะแนวทาง แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป>>
 
 
 
 
 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด