เข้าสู่ระบบ
ข้อถาม-ตอบ Q&A
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
       บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านและแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี สู่ความยั่งยืน”
22 ส.ค. 2559
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านและแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี สู่ความยั่งยืน”
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์
22 ส.ค. 2559
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 นางมนัสนีย์ ธนะสีลังกูร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ประจำปี 2559 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด
19 ส.ค. 2559
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นางอนงค์พร กุลัดนาม นักวิชาตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ สอบบัญชีประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด เพื่อให้คำแนะนำด้านการเงินการบัญชี ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้แก่สหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากร สอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
19 ส.ค. 2559
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่เกษตรกร อำเภอบ้านกรวด (รุ่นที่ 2) ที่ได้รับการอนุมัติและจ่ายเงินกู้แล้ว
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด และสหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด
19 ส.ค. 2559
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปี 2558 สหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด และสหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด ตามลำดับ
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59”
19 ส.ค. 2559
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบการบันทึกบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59” อำเภอกระสัง และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ครั้งที่ 5/2559
18 ส.ค. 2559
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ครั้งที่ 5/2559
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
18 ส.ค. 2559
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางนันทวัลย์ นิลสูงเนิน นักวิชาตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงแรมอัลวาเรซ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59”
18 ส.ค. 2559
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบการบันทึกบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59” อำเภอละหานทราย
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรห้วยราช จำกัด และสหกรณ์พัฒนาประชากร และชุมชนลำไทรโยง จำกัด
17 ส.ค. 2559
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปี 2558 สหกรณ์การเกษตรห้วยราช จำกัด และสหกรณ์พัฒนาประชากร และชุมชนลำไทรโยง จำกัด ตามลำดับ
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59”
17 ส.ค. 2559
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบการบันทึกบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59” อำเภอสตึก
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากร สอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
17 ส.ค. 2559
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่เกษตรกร อำเภอบ้านกรวด ที่ได้รับการอนุมัติและจ่ายเงินกู้แล้ว ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมพิจารณารับรองงบการเงิน สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองหงส์ จำกัด
16 ส.ค. 2559
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองหงส์ จำกัด เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจ จากผลการสอบบัญชีประจำปี
สตส.บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59”
16 ส.ค. 2559
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เข้าตรวจสอบการบันทึกบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59” อำเภอโนนสุวรรณ และอำเภอประโคนชัย
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
15 ส.ค. 2559
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
12 ส.ค. 2559
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
12 ส.ค. 2559
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี
สตส.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพกระสัง
11 ส.ค. 2559
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและวางแผนการจัดอบรมด้านการจัดทำบัญชี ให้กับกลุ่มสมาชิกของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพกระสัง เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ด้านการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
สตส.บุรีรัมย์ ได้รับรางวัลลูกกตัญญูดีเด่น
11 ส.ค. 2559
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นางสาวนัศชาพร สาทิพจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ได้รับรางวัลลูกกตัญญูดีเด่น ประจำปี 2559
สตส.บุรีรัมย์ เข้าสอบบัญชีประจำปี 2559 สหกรณ์สตรีบ้านกรวด จำกัด
10 ส.ค. 2559
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นางสาวณัฏฐยา ปัญญาไชยวิชญ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ สอบบัญชีประจำปี 2559 เพื่อให้คำแนะนำด้านการเงินการบัญชี ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้แก่สหกรณ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ถัดไป>>
 
 
 
 
 
« กันยายน 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด