เข้าสู่ระบบ
ข้อถาม-ตอบ Q&A
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
       บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OT
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
         

       

 

 
    กิจกรรม
            โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตาม
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
    หลักสูตร
            "การบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ บัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ถ่ายทอดแก่นักเรียน รวมทั้งแนะนำให้นักเรียนรู้จักการบันทึกข้อมูล ของโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน ตลอดจนรู้จักระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ผลการดำเนินตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”
 
    จัดสร้าง โปรแกรมระบบบัญชีกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน (cad_kid)
            โปรแกรมระบบบัญชีกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน (cad_kid) เป็นการเตรียมปรับตัวเข้า สู่ยุค IT โดยการนำ Web Technology มาใช้ในการบันทึกบัญชี ซึ่งช่วยเพิ่ม ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานเหมาะสมกับยุวชนคนบัญชี IT และเป็นไปตามมาตรฐาน การบัญชี โดยช่วยเสริมสร้างการปูพื้นฐานเยาวชนคนรุ่นใหม่ (new generation) ให้เป็นผู้ที่มีความเป็นระบบ เยี่ยงนักบัญชี IT อันจะนำไปสู่ความมีวินัยทางการเงิน
 
    โครงการพัฒนาการทำบัญชีต่อเนื่องในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
            เพื่อขยายกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนไปสู่โรงเรียนในระดับชั้นมัธยม ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
                 1. จัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
                 2. สอนแนะระบบบัญชี
                 3. วางระบบบัญชีสารสนเทศ
                 4. สนับสนุนทุนพัฒนาการบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน แห่งละ 10,000.- บาท
                 5. ส่งเสริมการออมของสมาชิกสหกรณ์นักเรียนโดยแจกกระปุกออมสินให้กับนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนละ 50 ใบ
                 6. ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู ได้ศึกษา ดูงานในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 
    กลุ่มที่ 1 : ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
            1.  โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
   
    กลุ่มที่ 2 : โรงเรียนขยาผลโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
            1.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย  ตำบลละหานทราย  อำเภอ
                 ละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์
            2.  โรงเรียนวัดฤาษีสถิตย์  ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์
            3.  โรงเรียนวัดสระทอง  ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์
  กลุ่มที่ 3 : นอกโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
            1. ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวณชายแดน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
  
  กิจกรรมที่ดำเนินการ 

                
                
 
 

 
 
 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด