เข้าสู่ระบบ

บริการอื่นๆ

  แจ้งข่าวประจำวัน
  ข้อถาม - ตอบ Q&A
         การบัญชี
         สอบบัญชี
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
  ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง
          ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  Knowledge Management
  สมุดบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน
          บัญชีกลุ่มต้นทุนอาชีพ
          บัญชีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า
  ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
          แนะนำหนังสือใหม่
  สภาวิชาชีพบัญชี
  ฐานข้อมูลส่วนบุคคลกรมฯ
  นโยบายความมั่นคงฯ
       

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในโรงเรียน

       

 

Oo๐ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๐oO

 
    กิจกรรม
            โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตาม
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
    หลักสูตร
            "การบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ บัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ถ่ายทอดแก่นักเรียน รวมทั้งแนะนำให้นักเรียนรู้จักการบันทึกข้อมูล ของโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน ตลอดจนรู้จักระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ผลการดำเนินตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”
 
    จัดสร้าง โปรแกรมระบบบัญชีกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน (cad_kid)
            โปรแกรมระบบบัญชีกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน (cad_kid) เป็นการเตรียมปรับตัวเข้า สู่ยุค IT โดยการนำ Web Technology มาใช้ในการบันทึกบัญชี ซึ่งช่วยเพิ่ม ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานเหมาะสมกับยุวชนคนบัญชี IT และเป็นไปตามมาตรฐาน การบัญชี โดยช่วยเสริมสร้างการปูพื้นฐานเยาวชนคนรุ่นใหม่ (new generation) ให้เป็นผู้ที่มีความเป็นระบบ เยี่ยงนักบัญชี IT อันจะนำไปสู่ความมีวินัยทางการเงิน
 
 
    โครงการพัฒนาการทำบัญชีต่อเนื่องในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
            เพื่อขยายกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนไปสู่โรงเรียนในระดับชั้นมัธยม ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
                 1. จัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
                 2. สอนแนะระบบบัญชี
                 3. วางระบบบัญชีสารสนเทศ
                 4. สนับสนุนทุนพัฒนาการบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน แห่งละ 10,000.- บาท
                 5. ส่งเสริมการออมของสมาชิกสหกรณ์นักเรียน โดยแจกกระปุกออมสินให้กับนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนละ 50 ใบ
                 6. ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู ได้ศึกษา ดูงานในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 
    ผลประกอบการ
            1.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย  ตำบลละหานทราย  อำเภอ
                 ละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์
            2.  โรงเรียนวัดฤาษีสถิตย์  ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์
            3.  โรงเรียนวัดสระทอง  ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์
            4.  โรงเรียนบ้านโคกสูง  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์
 
 
 
  กิจกรรมที่ดำเนินการ 

 
« เมษายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์